Terms & Conditions

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die SalesUp (hierna: ‘SalesUp’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) verstrekt aan de opdrachtgever, zoals (niet-limitatief) de diensten aangeboden onder de (handelsbenaming) shakeUp, leadsUp, pickUp, levelUp, recruitUp en peopleUp.
  SalesUp BV heeft haar maatschappelijke zetel te Evenbroekveld 14, 9420 Erpe-Mere en ingeschreven bij de KBO onder nr. 0877.584.635.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tenzij anders schriftelijk overeengekomen van toepassing op diensten geleverd in België of in het buitenland.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn mogelijk, maar enkel indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. In dat geval hebben deze bijzondere bepalingen voorrang boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden opgenomen. Deze algemene voorwaarden omvatten het geheel van wat tussen ons is overeengekomen en vervangen alle voorgaande intentieverklaringen, afspraken, contracten of overeenkomsten met hetzelfde voorwerp. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet tegenstelbaar aan ons. Elke bepaling of voorwaarde dienaangaande vermeld op facturen, briefwisseling of elk ander document wordt voor niet bestaande gehouden. De opdrachtgever kan de overeenkomst enkel overdragen met onze schriftelijke goedkeuring.
 4. Een offerte door ons opgemaakt is slechts informatief en zal slechts bindend zijn vanaf het moment dat er een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is tussen de opdrachtgever en ons. De ondertekening van de offerte door de opdrachtgever impliceert het akkoord van de opdrachtgever. Een offerte is 30 dagen geldig behoudens anders schriftelijk overeengekomen.
 5. Wij zullen de dienstverlening naar best vermogen uitoefenen. We doen ons best resultaten te behalen, maar de vooropgestelde te behalen resultaten zijn geen garantie. Zo zijn bv. leveringsdata en einddata van opdrachten steeds indicatief. Eventuele vertraging of het niet behalen van de resultaten kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding door SalesUp.
  Wij kunnen voor de uitvoering van de diensten beroep doen op één of meerdere aangestelden, lasthebbers of werknemers, die op geen enkel moment onder gezag van de opdrachtgever optreden. Wij verbinden ons ertoe de diensten uit te voeren door medewerkers of partners die voldoende gespecialiseerd en vakbekwaam zijn alsook over de nodige kennis, expertise en      knowhow beschikken die vereist is voor het uitvoeren van de opdracht.
  Bij de uitvoering van de diensten zullen wij zoveel mogelijk handelen met respect voor de waarden en bedrijfscultuur van de opdrachtgever en verbinden ons ertoe geen daden te stellen die het imago van de opdrachtgever kan schaden.
  Behoudens met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, zullen wij geen handelingen stellen in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Wij zullen de dienstverlening in de mate van het mogelijke en conform de gemaakte afspraken overleggen met de opdrachtgever.
 6. Opdat wij onze diensten behoorlijk zouden kunnen verstrekken, verbindt de opdrachtgever      er zich toe om ons alle nodige en nuttige informatie over te maken en/of beschikbaar te stellen. De opdrachtgever verzekert ook de juistheid, accuraatheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De informatie dient ons in staat te stellen de uitvoering van de diensten af te stemmen op de doelstellingen en noden van de opdrachtgever.
  Wij zullen deze informatie enkel gebruiken in het kader van de uitoefening van de diensten. De verstrekte informatie zal zonder de toestemming van de opdrachtgever niet worden meegedeeld aan derden behalve aan externe partijen waarmee we samenwerken.
 7. Alle vermelde vergoedingen (zowel honoraria als kostenvergoedingen) zijn exclusief BTW. Andere kosten zullen aan de opdrachtgever aan kostprijs worden doorgerekend.
  De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd in de maand januari en voor het eerst in 2023 volgens volgende formule:Basisvergoeding x  [0.2 + 0.8 (nieuwe Agoria index/basis Agoria index)]waarbij:- De basisvergoeding * euro bedraagt.
  – Het aanvangsindexcijfer gelijk is aan de Agoria index van de maand voorafgaand aan de aanvang van deze overeenkomst.
  – Het nieuwe indexcijfer gelijk is aan de Agoria index van de maand voorafgaand aan de maand waarin de indexering plaatsvindt.
 8. Met uitzondering van een opstartvergoeding zoals vermeld in de offerte, die wordt​​​​​​gefactureerd bij het opstarten van de dienstverlening, of bijzondere voorwaarden vermeld in de offerte, worden de prestaties tenzij anders vermeld maandelijks gefactureerd à rato van de geleverde prestaties. Onze facturen worden elektronisch doorgestuurd naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres, tenzij ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt verzocht de factuur per post te ontvangen.
  Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.
  Alle klachten aangaande onze rekeningen dienen ons binnen acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toegezonden te worden zo niet wordt de factuur beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. De opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen ten aanzien van ons op te schorten indien men van mening is dat wij onze verplichtingen niet nakomen.
  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% op het onbetaalde factuurbedrag tot op de dag van de volledige betaling. Indien na verloop van 3 maanden na de vervaldag de volledige of gedeeltelijke betaling is uitgebleven is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 62 euro. Dit geldt onverminderd het recht van de SalesUp om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur heeft tevens tot gevolg dat:
  • alle overige openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden
  • alle door ons verleende betalingsfaciliteiten vervallen
  • wij het recht krijgen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd het recht op vergoeding van de door ons geleden schade.
  Alle kosten die voortvloeien uit niet-betaling van een factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 9. De intellectuele eigendomsrechten van de adviezen, rapporten, ontwerpen, methodes, materialen, informatie of software die door ons al dan niet in opdracht van de opdrachtgever werden ontwikkeld en/of aangepast aan de behoeften blijven eigendom van SalesUp.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten, adviezen, rapporten, ontwerpen, methodes, materialen, informatie of software, de handelsnaam of het logo van SalesUp te gebruiken, kopiëren, door te geven of op enige andere wijze aan te wenden  zonder haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring. SalesUp heeft het recht de opdrachtgever te vermelden in haar publicitaire, commerciële en promotionele acties in het kader van de diensten, onder meer met verwijzing naar haar naam, logo, en/of in klank- en beeldmateriaal.
 10. De opdrachtgever verbindt er zich toe om niet rechtstreeks of onrechtstreeks medewerkers (zoals bv. werknemers of zelfstandigen) af te werven of zelf te benaderen om bij hun in dienst te treden. Deze bepaling is van toepassing gedurende de gehele duur van de overeenkomst alsook gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan.
  Bij niet-naleving van voormelde verplichting zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 25.000,00 euro verschuldigd zijn, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding indien de werkelijke schade hoger ligt.
 11. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, dewelke kan opgezegd worden per aangetekend schrijven mits een opzegtermijn van 2 maanden te respecteren. De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven.
  In het geval de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen vóór het opstarten van dienstverlening, dient de opdrachtgever dit per aangetekend schrijven te melden en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het in de offerte vermelde totaalbedrag te betalen, met een minimum van 500 euro (ex BTW en gemaakte kosten). Tenzij anders vermeld, wordt het in de offerte vermelde totaalbedrag berekend aan de hand van het aantal mandagen per week dat gewerkt ging worden, maal het aantal weken in de gegeven maanden en maal het aantal maanden dat het contract loopt.
  De opdrachtgever kan tijdelijk en mits uitdrukkelijk akkoord van SalesUp beslissen de dienstverlening op te schorten. Het tijdelijk opschorten van de dienstverlening kan maximaal gedurende drie maanden. In het geval de opdrachtgever de dienstverlening niet opnieuw opstart, heeft SalesUp de mogelijk de overeenkomst te ontbinden en recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van het gemiddelde van hetgeen werd gefactureerd gedurende de laatste drie maanden waarin de dienstverlening werd verstrekt. Reeds betaalde voorschotten kunnen niet door de opdrachtgever teruggevorderd worden. In het geval de opdrachtgever talmt om de dienstverlening af te nemen, zal dit worden beschouwd als het tijdelijk opschorten van de dienstverlening zoals hiervoor beschreven.
  In het geval de dienstverlening na deze periode niet opnieuw wordt opgestart, heeft SalesUp het recht de overeenkomst als beëindigd te beschouwen conform artikel 11, lid 2 met recht op de voormelde schadevergoeding.
  Elke partij kan de overeenkomst ontbinden in geval van (i) een ernstige tekortkoming (zoals bv. niet-betaling van de factuur) van die andere partij onder deze overeenkomst die niet wordt rechtgezet (voor zover mogelijk) binnen een termijn van dertig kalenderdagen na verzending van een ter post aangetekende ingebrekestelling, (ii) een zware, met bedrieglijk inzicht gepleegde, opzettelijke of veelvuldig herhaalde fout van die andere partij onder deze overeenkomst die niet wordt rechtgezet (voor zover mogelijk) binnen een termijn van tien kalenderdagen na verzending van een ter post aangetekende ingebrekestelling, of (iii) faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie of kennelijk onvermogen van die andere partij onverminderd het recht op schadevergoeding voor SalesUp.
  Elke partij kan de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen zonder recht op een opzeggingstermijn of -vergoeding in hoofde van de andere partij in geval van overmacht – zijnde omstandigheden buiten de wil van (één van) de partijen om, die niet hadden kunnen worden voorzien noch voorkomen en die de (tijdige en volledige) nakoming van diens verplichting(en) volstrekt onmogelijk maakt of die de uitvoering ervan zwaarder of moeilijker maakt dan normaal voorzien(baar) en langer dan twee maanden aanhoudt.
 12. Ten aanzien van de opdrachtgever is SalesUp uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van opzet of zware fout(en) in hoofde van SalesUp of haar aangestelden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel schade die te wijten is aan de niet-uitvoering van SalesUp’s essentiële verbintenissen onder de overeenkomst.
  SalesUp is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of onvolledigheid van informatie en documentatie haar aangeleverd door en afkomstig van de opdrachtgever, schade die het gevolg is van het tekortschieten van de opdrachtgever waaronder begrepen het verstrekken van gebrekkige of onvolledige informatie, aansprakelijkheid van de opdrachtgever jegens derden.
  In geen geval zal SalesUp aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade of gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, of enige andere vorm van gevolgschade, gevallen van overmacht, of fouten van derden. Haar aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan de bedragen die de opdrachtgever daadwerkelijk betaald heeft voor de diensten, tenzij in geval van opzet.
  De opdrachtgever verbindt er zich toe SalesUp schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortkomen uit een door de opdrachtgever of diens aangestelde(n) gepleegde inbreuk op deze overeenkomst, of op de door de opdrachtgever gekende en aanvaarde voorschriften van SalesUp in verband met de geleverde diensten.
 13. Voor de verwerking van persoonsgegevens van de opdrachtgever (daaronder begrepen diens medewerkers, bestuurders, aangestelden, klanten, …) in het kader van deze overeenkomst, kan worden verwezen naar de privacyverklaring die te raadplegen is op https://salesup.be/privacy-policy/. De opdrachtgever verbindt er zich toe de toepasselijke privacywetgeving strikt na te leven en SalesUp te vrijwaren voor alle schade of gevolgen van de onrechtmatige verwerking of doorgifte van persoonsgegevens door de opdrachtgever.Partijen komen overeen dat in zoverre persoonsgegevens worden verwerkt in uitvoering van de dienstverlening de opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is van haar persoonsgegevens en hun verwerking, en dat SalesUp verwerker is ten behoeve van de opdrachtgever. Voor de toepassing van dit artikel zal de opdrachtgever worden aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke en SalesUp als verwerker.Dit artikel is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens die voor de verwerkingsverantwoordelijke door de verwerker wordt verricht.
  De terminologie gebruikt in deze overeenkomst dient steeds te worden geïnterpreteerd in functie van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
  De verwerker zal de persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden bepaald tussen partijen met het oog op de dienstverlening.
  De verwerkingsverantwoordelijke verbindt er zich toe geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens door de verwerker te laten verwerken tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek hiertoe.
  De verwerker zal in toepassing hiervan de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de opdrachten waarvoor die gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking worden gesteld.
  De verwerkingen geschieden op basis van de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Indien de verwerker evenwel meent dat de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke strijdig zijn met een bepaling of bepalingen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, dan zal hij de verwerkingsverantwoordelijke daarvan onverwijld op de hoogte brengen.
  De verwerker verbindt er zich toe de verwerkingsverantwoordelijke – waar mogelijk – op adequate wijze bij te staan bij het behandelen van verzoeken van de betrokken natuurlijke personen in verband met de uitoefening van hun bij de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving toegekende rechten.
  Indien er een vermoeden bestaat dat er zich een gegevenslek heeft voorgedaan, zal de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen.
  De verwerker verbindt er zich toe de gegevens uitsluitend te verwerken binnen de Europees Economische Ruimte (EER), tenzij de gegevens op schriftelijke instructie van de verwerkingsverantwoordelijke mogen worden overgemaakt naar landen buiten de EER.
  De verwerker zal indien van toepassing de nodige inspanningen en technische en organisatorische beschermingsmaatregelen leveren teneinde ervoor te zorgen dat de gegevens die door hem worden verwerkt, worden beveiligd en alzo worden beschermd tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerkingen, dan wel tegen – hetzij onrechtmatig, hetzij onopzettelijk – verlies, vernietiging, vervalsing, beschadiging, niet-toegelaten verspreiding van of toegang tot die persoonsgegevens.
  In het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft de verwerker de mogelijkheid een beroep te doen op een of meerdere subverwerkers, waarmee de verwerker een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten en waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke een algemene toestemming geeft aan de verwerker.
  De verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de gegevens die in zijn opdracht door de verwerker dienen te worden verwerkt, werden verkregen in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving. De verwerkingsverantwoordelijke zorgt er bovendien voor dat zijn instructies aan de verwerker deze laatste ertoe in staat stellen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving de verwerkingen uit te voeren. Maakt de verwerking, waarvan de verwerkingsverantwoordelijke de verantwoordelijkheid draagt, evenwel een inbreuk uit op de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, dan zal hij, onverminderd de overige alinea’s van dit artikel, alle materiële en immateriële schade in hoofde van de betrokkenen dienen te vergoeden en de verwerker hiervoor vrijwaren.
  De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van de overeenkomst zal nooit de nietigheid, respectievelijk niet-afdwingbaarheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben. Partijen vervangen in dat geval de nietige of niet-afdwingbare bepaling door een geldige en afdwingbare bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoeling van partijen en het doel/strekking van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.
 14. Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zijn enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd en is steeds het Belgisch recht van toepassing.

 

Bijzondere voorwaarden levelUp

 1. In afwijking van artikel 8, lid 1 wordt 50% van het opleidingstraject gefactureerd voor de aanvang van de dienstverlening. Het saldo wordt vervolgens gefactureerd per opleidingssessie conform de offerte. De overige bepalingen van artikel 8 blijven onverkort van toepassing.
 2. Tenzij mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van SalesUp, is het niet toegelaten rechtstreeks of onrechtstreeks de opleiding op te nemen, noch deze verder te gebruiken.

Bijzondere voorwaarden peopleUp/recruitUp

 1. Voor haar diensten in het kader van recruitment door peopleUp rekent SalesUp een vergoeding aan bestaande uit een eenmalige opstartkost enerzijds en een wervings- en selectievergoeding anderzijds.
  Alle bedragen vermeld in de offerte zijn exclusief BTW.
  De wervings- en selectievergoeding van SalesUp bedraagt een in de offerte vermeld percentage van het gemiddeld brutomaandsalaris per aangeworven kandidaat, vermenigvuldigd met de factor 13,92.
  Het gemiddeld brutomaandsalaris wordt als volgt berekend: brutoloon + nettovoordelen + maaltijdcheques + gemiddelde commissie. Extralegale voordelen zoals wagen, laptop en smartphone worden niet meegenomen voor de berekening van het brutomaandsalaris.
 2. In afwijking van de in artikel 8 van de algemene voorwaarden vermelde maandelijkse facturatie, is de in artikel 1 vermelde vergoeding betaalbaar als volgt:
  – eenmalige opstartkost na ondertekening van de overeenkomst
  – (het saldo van) de wervings- en selectievergoeding: bij aanwerving van een kandidaat (ondertekening van het contract door de kandidaat), of 4 weken na voorstelling van de kandidaat, tenzij de kandidaat voordien aan SalesUp laat weten niet langer in de vacature geïnteresseerd te zijn, of tenzij de opdrachtgever voordien aan SalesUp laat weten de kandidaat niet langer geschikt te achten. De opdrachtgever is deze vergoeding verschuldigd van zodra de opdrachtgever een door SalesUp voorgestelde  kandidaat heeft aangeworven en dit tot één jaar na de voorstelling van de kandidaat door SalesUp.
  Artikel 8 van de algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing.
 3. Een door SalesUp voorgestelde kandidaat wordt als aangeworven beschouwd van zodra enige overeenkomst (bv. arbeidsovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst, …) ongeacht voor welke functie dan ook en al dan niet schriftelijk, wordt gesloten tussen de kandidaat en de opdrachtgever hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks via verbonden vennootschappen van de kandidaat en/of de opdrachtgever. In dit geval is de wervings- en selectievergoeding verschuldigd, ongeacht of SalesUp na voorstelling van de kandidaat verder betrokken was bij het aanwervingsproces, ongeacht de eventuele tussenkomst van derde partijen en ongeacht of de kandidaat en de opdrachtgever tijdens het aanwervingsproces een actieve dan wel passieve houding aangenomen hebben.
  In het geval SalesUp niet in kennis wordt gesteld van het salaris van de kandidaat om op basis hiervan de wervings- en selectievergoeding bepalen, is de opdrachtgever aan SalesUp een forfaitaire wervings- en selectievergoeding verschuldigd van 25.000 euro (ex BTW).
 4. Indien naar aanleiding van de dienstverlening (bestaande uit één wervings- en selectieopdracht) meer dan één kandidaat wordt aangeworven, is er per kandidaat eveneens een wervings- en selectievergoeding verschuldigd.
 5. Indien de samenwerking met de kandidaat binnen de 45 kalenderdagen na ondertekening van de overeenkomst met de kandidaat wordt stop gezet door de opdrachtgever, zal SalesUp 3 nieuwe kandidaten voorstellen binnen de 3 maanden – voor zover redelijk mogelijk door SalesUp en/of voor zover de opdrachtgever de nieuwe kandida(a)t(en) niet onredelijk weigert. Deze 3 maanden termijn begint te lopen van zodra het contract met de door SalesUp aangebrachte kandidaat wordt stop gezet. Indien (één van) de      nieuwe kandida(a)t(en) wordt geselecteerd binnen de termijn van zes maanden, is er geen werving & selectiefee verschuldigd door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de nieuwe kandida(a)t(en) onredelijk weigert, is er wel een werving & selectiefee verschuldigd door de opdrachtgever.De opdrachtgever kan deze garantie uitsluitend inroepen indien de opdrachtgever binnen de veertien dagen na de datum van beëindiging van de samenwerking met de door SalesUp voorgestelde kandidaat, SalesUp hiervan schriftelijk inlicht, en deze beëindiging niet het gevolg is van een tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever.
 6. SalesUp houdt zich het recht voor de aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaten ook aan andere klanten van SalesUp voor te stellen.
 7. In afwijking van artikel 11, leden 1 t.e.m. 3 van de algemene voorwaarden wordt de overeenkomst gesloten voor de duur van twaalf maanden. Indien de Partijen onderling overeenkomen de overeenkomst tijdelijk op te schorten,  dan wel indien de uitvoering van de diensten vertraging oploopt minstens gedeeltelijk door omstandigheden te wijten aan de opdrachtgever, wordt de duur van de overeenkomst van rechtswege verlengd met de periode van de onderbreking vermeerderd met de tijd nodig voor de heropstart van de dienstverlening.
  SalesUp kan de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen zonder recht op opzeggingstermijn of -vergoeding in hoofde van de opdrachtgever indien de periode van onderbreking langer duurt dan twee maanden.
 8. Artikel 11, leden 4 en 5 blijven onverkort van toepassing.

 

Bijzondere voorwaarden shakeUp

 1. In afwijking van de in artikel 8 van de algemene voorwaarden vermelde maandelijkse facturatie, en voor zover met betrekking op websites, verbindt de opdrachtgever er zich toe om de in offerte opgenomen vergoeding te betalen als volgt:
  – 50% bij ondertekening van de overeenkomst
  – 30% na goedkeuring van het design
  – Het saldo op moment van oplevering (livegang) of uiterlijk 6 maanden na ondertekening overeenkomst
 2. In aanvulling op artikel 12 van de algemene voorwaarden inzake aansprakelijkheid is SalesUp niet verantwoordelijk voor de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de door SalesUp gehoste producten. SalesUp doet hiervoor beroep op derde partijen en zal naar best vermogen zoals opgenomen in artikel 5 van de algemene voorwaarden deze dienstverlening aanbieden zonder evenwel garanties te geven. SalesUp is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade door derden zoals hackers, verlies van data of fouten in de content of reacties van derden of fouten van de medewerkers van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt er zich toe adequate technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om dit te vermijden.

 

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,…
Het door SalesUp ter beschikking gestelde netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software.
Het verzenden van massa e-mail via een SalesUp server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een SalesUp server is ten strengste verboden. De opdrachtgever vrijwaart SalesUp voor alle schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

 

 

English Version:

 1. These general terms and conditions apply to the services that SalesUp (hereafter referred to as ´SalesUp´, ´we´, ´us´ or ´our´) provides to the principal, such as (non-exhaustively) the services offered under the (business name) shakeUp, leadsUp, pickUp, levelUp, recruitUp and peopleUp.
  SalesUp BV has its registered office at Evenbroekveld 14, 9420 Erpe-Mere and it is registered in the Crossroads Bank for Enterprises under no. 0877.584.635.
 2. Unless otherwise agreed in writing, these general terms and conditions are applicable to services provided in Belgium or abroad.
 3. Departures from these general terms and conditions are possible, but only if this is expressly provided in writing. In that case, these special provisions take priority over the provisions contained in these general terms and conditions. These general terms and conditions include the entirety of what has been agreed between us and replace all preceding declarations of intent, arrangements, contracts or agreements with the same object. The principal´s general terms and conditions are not opposable to us. Any provision or condition concerning this mentioned on invoices, correspondence or any other document is deemed not to exist. The principal can only transfer the contract with our written approval.
 4. An offer drawn up by us is for information only and will become binding only as of the moment that there is an express written agreement between the principal and ourselves. The signing of the offer by the principal implies the latter´s agreement. Unless otherwise agreed in writing, an offer is valid for a period of 30 days.
 5. We will perform the services to the best of our ability. We do our best to achieve results, but the proposed results to be achieved are not guaranteed. For example, delivery dates and ending dates of assignments are always indicative. Any delay or the failure to achieve the results may under no circumstances give rise to damages being owed by SalesUp.
  For the performance of the services we can call upon one or several agents, proxies or employees, who at absolutely no time shall act under the principal´s authority. We undertake to have the services performed by employees or partners who are sufficiently specialised and technically competent as well as possessing the necessary knowledge, expertise and know-how that is required for performing the assignment.
  When performing the services, we shall act as far as possible with respect for the principal´s values and business culture and undertake not to engage in any acts that might harm the principal´s image.
  We will take no actions on behalf and for the account of the principal without the principal´s written consent. We will consult with the principal regarding the services in so far as possible and in accordance with the agreements made.
 6. The principal undertakes to transfer and/or make available to us all necessary and useful information so that we can properly provide our services. The principal also ensures the correctness, accuracy and completeness of the provided information. The information must enable us to attune the performance of the services to the objectives and needs of the principal.
  We will use this information only within the framework of performing the services. The provided information will not be communicated to third parties – apart from external parties with whom we collaborate – without the principal´s consent.
 7. All mentioned compensations (both fees and expense allowances) are exclusive of VAT. Other costs will be re-billed to the principal at cost.
  The compensation is indexed annually in the month of January, and for the first time in 2023, in accordance with the following formula:

Base compensation x [0.2 + 0.8 (new health index/basic health index)]

where:

– The base compensation amounts to * euros.
– The initial index figure is equal to the health index of the month preceding the start of this contract.
– The new index figure is equal to the health index of the month preceding the month in which the indexation takes place.

 1. With the exception of a start-up fee as mentioned in the offer, which is invoiced at the beginning of the services, or special terms and conditions mentioned in the offer, unless stated otherwise the works are invoiced monthly in keeping with the advancement of the services. Our invoices are sent electronically to the e-mail address indicated by the principal, unless we are expressly requested in writing to send the invoice by post.
  Invoices are payable within 30 days after the invoice date.
  All complaints concerning our accounts must be sent to us by registered letter within eight days after the invoice date; otherwise the invoice shall be regarded as having been accepted without reservation. The principal is not authorised to suspend its payment obligations vis-à-vis us if it is believed that we are not fulfilling our obligations.
  In the case of non-payment of the invoice within the established period, late payment interest in the amount of 12% is owed – ipso jure and without prior formal notice of default – on the unpaid invoice amount from the due date until the day of full payment. If full or partial payment has not yet been made 3 months after the due date, liquidated damages shall also be owed – ipso jure and without prior formal notice of default – in the amount of 10% of the still-owed invoice amount, with a minimum of 62 euros. This applies without prejudice to SalesUp´s right to claim higher compensation subject to proving that greater harm was actually suffered.
  Non-payment, even partial, on the due date of an invoice also has as a consequence that:
  • all other outstanding debts become immediately exigible
  • all payment facilities granted by us lapse
  • we receive the right, without prior formal notice of default and without judicial intervention, to regard the existing contract as wholly or partially dissolved at the principal´s expense or to wholly or partially suspend the execution thereof, without prejudice to the right to compensation of the damage suffered by us.
  All costs deriving from non-payment of an invoice shall be borne by the principal.
 2. The intellectual property rights attaching to the advice, reports, designs, methods, materials, information or software that we developed and/or adapted to the principal´s needs – whether or not at the latter´s order – remain the property of SalesUp. The principal is not allowed to use, copy, pass on or in any other manner apply the intellectual property rights, advice, reports, designs, methods, materials, information or software, the trade name or the logo of SalesUp, without the latter´s prior written approval. SalesUp has the right to mention the principal in its advertising, commercial and promotional actions within the framework of the services, inter alia with reference to the principal´s name and logo, and/or in audio and visual material.
 3. The principal undertakes not to directly or indirectly hire away collaborators (such as e.g. employees or contractors) nor even to approach them in order to convince them to enter into its service. This provision applies throughout the term of the contract as well as during a period of 12 months after its termination.
  In case of failure to comply with the aforementioned obligation, liquidated damages of 25,000.00 euros shall be owed, ipso jure and without prior formal notice of default, without prejudice to the right to higher compensation if the actual damage is greater.
 4. The contract is concluded for an unlimited term; it can be cancelled by registered letter subject to observing a notice period of 2 months. The notice period begins to run on the first day of the month following the sending of the registered letter.
  If the principal wishes to terminate the contract before the provision of services begins, the principal must communicate this by registered letter and pay liquidated damages of 10% of the total amount mentioned in the offer, with a minimum of 500 euros (excluding VAT and incurred costs). Unless stated otherwise, the total amount mentioned in the offer is calculated on the basis of the number of man-days per week that work would be done, times the number of weeks in the given months and times the number of months that the contract runs.
  The principal can, temporarily and subject to the express agreement of SalesUp, decide to suspend the provision of services. The temporary suspension of the services can continue for a maximum of three months. If the principal does not recommence the provision of services, SalesUp has the possibility of dissolving the contract and the right to liquidated damages in the amount of the average of what was invoiced during the last three months in which the services were provided. Already paid advances cannot be recovered by the principal. If the principal delays accepting the services, this shall be regarded as the temporary suspension of the services as described above.
  If the provision of services does not recommence after this period, SalesUp has the right to regard the contract as terminated in accordance with article 11 (2) with a right to the aforementioned compensation.
  Each party can dissolve the contract in case of (i) a serious breach (such as non-payment of the invoice) by the other party under this contract which is not rectified (in so far as possible) within a period of thirty calendar days after the sending of a formal notice of default by registered letter, (ii) a serious intentional or frequently repeated fault, committed with fraudulent intent, by the other party under this contract which is not rectified (in so far as possible) within a period of ten calendar days after the sending of a formal notice of default by registered letter, or (iii) bankruptcy, petition for judicial reorganisation or manifest inability to pay of this other party without prejudice to the right to damages for SalesUp.
  Each party can terminate the contract at any time without the right to an advance notice period or compensation on the part of the other party in case of force majeure – i.e. circumstances beyond the control of (one of) the parties, which could not have been foreseen or prevented and which makes the (timely and complete) fulfilment of its obligation(s) completely impossible or which makes the execution thereof more burdensome or more difficult than normally foreseen (or foreseeable) and which continues for longer than two months.
 5. Vis-à-vis the principal SalesUp is exclusively liable for damage that is the direct consequence of intent or serious fault(s) on the part of SalesUp or its employees within the framework of the execution of the contract, or damage that is attributable to non-fulfilment of SalesUp´s essential obligations under the contract.
  SalesUp is also not liable for the correctness, reliability, accuracy, timeliness or completeness of information and documentation supplied to it by and coming from the principal, damage that is the result of breaches on the part of the principal, including the provision of inadequate or incomplete information, liability of the principal vis-à-vis third parties.
  Under no circumstances shall SalesUp be liable for any indirect damage or consequential loss including lost profit, missed savings, loss of data, or any other form of consequential loss, cases of force majeure, or faults of third parties. Its liability can never come to more than the amounts that the principal actually paid for the services, except in case of intent.
  The principal undertakes to compensate and indemnify SalesUp for and against all damages, losses and expenses of any kind (including reasonable fees and expenses for lawyers) that derive from a breach of this contract committed by the principal or its employee(s), or of SalesUp´s instructions, known and accepted by the principal, relating to the provided services.
 6. For the processing of personal data of the principal (including its collaborators, directors, employees, customers, etc.) within the framework of this contract, reference can be made to the privacy statement that can be consulted at https://salesup.be/privacy-policy/. The principal undertakes to strictly comply with the applicable privacy laws and to indemnify SalesUp for any damage or consequences of the unlawful processing or transfer of personal data by the principal. The parties agree that, in so far as personal data are processed in execution of the services, the principal is the controller of its personal data and their processing, and that SalesUp is the processor for the benefit of the principal. For the application of this article the principal shall be designated as the controller and SalesUp as the processor. This article applies to any processing of personal data that is performed for the controller by the processor.
  The terminology used in this contract must always be interpreted as a function of the applicable data protection law.
  The processor will process the personal data solely for the purposes defined between the parties with a view to the provision of services.
  The controller undertakes not to have any special categories of personal data processed by the processor, unless under an express written request to do so.
  In application thereof, the processor will not retain the data any longer than is necessary for the performance of the assignments for which these data are made available by the controller.
  The processing operations take place on the basis of the controller´s instructions. If the processor nevertheless believes that the controller´s instructions are in conflict with a provision or provisions of the applicable data protection law, it will immediately inform the controller of this.
  The processor undertakes to adequately assist the controller – where possible – in handling requests from the involved natural persons relating to the exercise of their rights granted under the applicable data protection law.
  If there is a suspicion that a data breach has occurred, the processor will inform the controller thereof as quickly as possible.
  The processor undertakes to process the data exclusively within the European Economic Area (EEA), unless the data may be transferred to countries outside of the EEA at the written instruction of the controller.
  The processor shall if applicable make the necessary efforts and take the technical and organisational protection measures so as to ensure that the data processed by it are secure and thus protected against unauthorised or unlawful processing operations, or against – whether wrongful or unintentional – loss, destruction, falsification, damage, unauthorised distribution of or access to these personal data.
  Within the framework of the execution of the contract, the processor has the possibility to call on one or several subprocessors, with whom the processor has concluded a processing agreement and for which the controller gives a general consent to the processor.
  The controller guarantees that the data which must be processed under its assignment by the processor were obtained in accordance with the provisions of the data protection law. Moreover, the controller ensures that its instructions to the processor will enable the latter to perform the processing operations in accordance with the applicable legislation. Should the processing for which the controller bears responsibility nevertheless constitute a violation of the applicable data protection law, then it shall, without prejudice to the other paragraphs of this article, be obliged to compensate all material and immaterial damage on the part of the data subjects and indemnify the processor for this.
  The invalidity or unenforceability of one or several (parts of) provisions of the contract will never result in the invalidity or unenforceability of the entire contract. In that case the parties shall replace the invalid or unenforceable provision by a valid and enforceable one coming closest to the intention of the parties and the purpose/object of the invalid or unenforceable provision.
 7. For all disputes relating to these general terms and conditions, the district and appeal courts of the judicial district of East Flanders, department of Dendermonde, shall have sole jurisdiction, and Belgian law always applies.

 

Special terms and conditions of serviceUp

 1. During the notice period, the principal must offer the same volume as the average of the preceding 12 months. If this average volume is not attained, the difference will be invoiced.

 

Special terms and conditions of levelUp

 1. Notwithstanding article 8 (1), 50% of the training course is invoiced prior to the start of the services. The balance is then invoiced per training session in accordance with the offer. The other provisions of article 8 continue to apply in full.
 2. Unless subject to SalesUp´s advance written approval, it is not authorised to directly or indirectly take the training, nor to make further use of it.

Special terms and conditions of peopleUp/recruitUp

 1. For its services within the framework of recruitment by peopleUp, SalesUp charges a fee composed of a one-time start-up cost, on the one hand, and a recruitment and selection compensation, on the other.
  All amounts mentioned in the offer are exclusive of VAT.
  The recruitment and selection compensation of SalesUp amounts to a percentage, mentioned in the offer, of the average gross monthly salary per hired candidate, multiplied by the factor 13.92.
  The average gross monthly salary is calculated as follows: gross salary + net benefits + meal vouchers + average commission. Fringe benefits such as car, laptop and smartphone are not included for calculating the gross monthly salary.
 2. Notwithstanding the monthly invoicing mentioned in article 8 of the general terms and conditions, the compensation mentioned in article 1 is payable as follows:
  – one-time start-up cost after signing of the contract
  – (the balance of) the recruitment and selection compensation: upon hiring a candidate (signing of the contract by the candidate), or 4 weeks after presentation of the candidate, unless prior to that the candidate informs SalesUp that he/she is no longer interested in the job opening, or unless the principal prior to that informs SalesUp that it no longer deems the candidate to be suitable. The principal owes this compensation as soon as the principal has hired a candidate presented by SalesUp, and this up to one year after the presentation of the candidate by SalesUp.
  Article 8 of the general terms and conditions continues to apply in full.
 3. A candidate presented by SalesUp is regarded as having been hired as soon as any agreement (e.g. employment contract, services agreement, etc.) – for whatever position, and whether or not in writing – is concluded between the candidate and the principal either directly or indirectly via affiliated companies of the candidate and/or the principal. In this case, the recruitment and selection compensation is owed regardless of whether SalesUp was further involved in the recruitment process after presentation of the candidate, regardless of any intervention of third parties, and regardless of whether the candidate and the principal played an active or passive role during the recruitment process.
  If SalesUp is not informed of the salary of the candidate in order to determine the recruitment and selection compensation on this basis, the principal owes to SalesUp a lump-sum recruitment and selection compensation of 25,000 euros (excluding VAT).
 4. If more than one candidate is hired as a result of the provision of the service (composed of a single recruitment and selection assignment), a recruitment and selection compensation is owed per candidate.
 5. If the collaboration with the candidate is terminated by the principal within 45 calendar days after signing the contract with the candidate, SalesUp shall present 3 new candidates within 3 months – in so far as reasonably possible for SalesUp and/or in so far as the principal does not unreasonably reject the new candidate(s). This 3-month period begins to run as soon as the contract with the candidate presented by SalesUp is terminated. If (one of) the new candidate(s) is selected within a period of six months, no recruitment and selection compensation is owed by the principal. If the principal unreasonably rejects the new candidate(s), however, a recruitment and selection compensation shall be owed by the principal. The principal can invoke this guarantee exclusively if the principal, within fourteen days after the date of termination of the collaboration with the candidate presented by SalesUp, has informed the latter thereof in writing, and this termination is not the result of a breach on the principal´s part.
 6. SalesUp reserves the right to present the candidates that were presented to the principal to other clients of SalesUp as well.
 7. Notwithstanding article 11 (1) through (3) of the general terms and conditions, the contract is concluded for a term of twelve months. If the Parties mutually agree to temporarily suspend the contract, or if the performance of the services is delayed at least in part by circumstances attributable to the principal, the term of the contract is extended ipso jure by the period of the interruption increased by the time necessary for restarting the provision of services.
  SalesUp can terminate the contract at any time without any right to an advance notice period or compensation on the part of the principal if the period of interruption continues for longer than two months.
 8. Article 11 (4) and (5) continue to apply in full.

Special terms and conditions of shakeUp

 1. Notwithstanding the monthly invoicing mentioned in article 8 of the general terms and conditions, and in so far as related to websites, the principal undertakes to pay the compensation contained in the offer as follows:
  – 50% upon signing the contract
  – 30% after approval of the design
  – The balance at the moment of delivery (go-live) or at the latest 6 months after the signing of the contract
  – Payment of the annual ´care package with hosting´ of € 499.00. If the Principal wishes to terminate this, it must be communicated in accordance with the General Terms and Conditions two months prior to the renewal date.
 2. In supplement to article 12 of the general terms and conditions concerning liability, SalesUp is not responsible for the (temporary) unavailability of the products hosted by SalesUp. For this SalesUp calls upon third parties and it shall offer this service to the best of its ability, as included in article 5 of the general terms and conditions, without however giving any guarantees. Nor is SalesUp liable for any damage due to third parties such as hackers, loss of data or errors in the content or reactions of third parties or errors of the principal´s employees. The principal undertakes to take adequate technical and/or organisational measures in order to prevent this.

The principal is itself responsible and liable for any use of the delivered services, inter alia the confidentiality and the use of its access codes, e-mail addresses, etc.

The network made available by SalesUp and the leased infrastructure may under absolutely no circumstances be used for the storage or dissemination of illegal software.

It is strictly prohibited to engage in the mass sending of e-mails via a SalesUp server or an e-mail address that is managed via a SalesUp server. The principal shall indemnify SalesUp for all damage that is caused as a result.